XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE

Cel i tematyka konferencji

Motto konferencji:

Innowacje, Integracja, Indywidualizacja

 

Celem konferencji jest przede wszystkim INTEGRACJA środowiska naukowców oraz praktyków zajmujących się problematyką zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu organizacjami.

Jednym z kluczowych elementów INTEGRACJI środowisk naukowych z praktykami gospodarczymi jest promocja i rozwój kierunku Business Informatics na wszystkich uczelniach ekonomicznych oraz uczelniach posiadających w swojej ofercie dydaktycznej kierunki dedykowane dla zastosowań ICT w rozwiązaniach gospodarczych.

Bezpośrednia wymiana poglądów oraz wyników badań naukowych związanych z INNOWCYJNOŚCIĄ oraz INDYWIDUALIZACJĄ współczesnych rozwiązań ICT stosowanych w procesach biznesowych przyczyni się do dalszego scalania środowiska naukowców oraz praktyków tej dziedziny.  Podejmowanie bezpośrednich dyskusji powinno mieć bezpośredni wpływ na wzrost wspólnych projektów podejmowanych przez środowisko naukowe oraz praktyków gospodarczych co w przyszłości powinno zaowocować dalszym postępem INNOWACYJNOŚCI oraz INDYWIDUALIZACJI zastosowań ICT w Biznesie.

 

Tematyka konferencji skupiona będzie na trzech płaszczyznach:

I. Integracja środowiska wokół tworzenia oraz promocji kierunku „Business Informatics” rozwijanego na wszystkich uczelniach ekonomicznych oraz uniwersytetach

II. Trendów oraz zastosowań ICT w rozwiązaniach organizacyjnych oraz biznesowych, gdzie podtematami dyskusji będą:

 • konsumeryzacja i indywidualizacja rozwiązań technologicznych,
 • zastosowania ICT w zarządzaniu organizacjami różnych branż,
 • przystosowywanie procesów biznesowych do innowacyjności oraz indywidualizacji rozwiązań ICT,
 • modelowanie/doskonalenie/projektowanie procesów biznesowych,
 • innowacje w kontekście modeli biznesowych kreowanych przy wykorzystaniu ICT,
 • zarządzanie organizacjami wirtualnymi, sieciowymi, hybrydowymi w kontekście wykorzystania ICT,
 • zarządzanie wiedzą, innowacyjnością, architekturą, zasobami niematerialnymi, 
 • nowe aspekty bezpieczeństwa danych i sfery prywatnej w procesach biznesowych,
 • integracja architektury systemów informatycznych w rozwiązaniach typu Cloud Computing,
 • gospodarka elektroniczna, e-business, e-commerce, e-banking,
 • INNE wizjonerskie oraz interdyscyplinarne tematy z obszaru zastosowań ICT w kreowaniu oraz doskonaleniu organizacji.

III. Współpraca praktyków oraz firm informatycznych z uczelniami wyższymi w zakresie wdrażania innowacyjności, integracji oraz indywidualizacji w tworzonych produktach oraz rozwiązaniach informatycznych.